Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
consulta gratuïta d'informació
compartir:   

habitatge lloguer ajudes


Ajudes al lloguer d'un pis a Palma

Actualment hi ha dues línies d'ajudes públiques per al lloguer d'un pis de Palma:

1. Ajudes al lloguer de l'Ajuntament de Palma per a persones joves Any 2018:

Termini per sol·licitar les ajudes finalitza el dia 11 d'octubre de 2018.

 • Seran subvencionables els lloguers pagats corresponents a les mensualitats de gener a desembre de 2018.
 • Que el preu del contracte de lloguer no sigui superior a 900 €.
 • L'import de la subvenció serà del 40 per cent de l'import del lloguer anual de l'habitatge habitual i permanent, o del 40 per cent de l'import de la renda mensual, amb un límit màxim de 2.640 € anuals per habitatge, o de 220 € mensuals per habitatge
 • Ser major de 18 anys, i no haver complert els 36 anys.
 • Estar empadronades a Palma, amb una antelació mínima de 6 mesos a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Ser titulars d'un contracte que s'ha de destinar a residència habitual i permanent, amb ocupació efectiva durant el període que se subvencioni, i que com a mínim ha de ser d'un any.
 • Pagar el lloguer de l'habitatge per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per la persona administradora de la finca, com a mínim a partir del mes següent a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Que s'hagi dipositat la fiança del contracte de lloguer davant l'organisme corresponent (IBAVI), la qual cosa s'ha d'acreditar amb una còpia de la documentació justificativa del compliment d'aquesta obligació que ha de facilitar l'arrendador a l'arrendatari.

Més informació: Convocatòria de subvencions al lloguer per a joves del municipi de Palma 2018

2. Ajudes al lloguer del Govern de les Illes Balears Any 2018:

El Termini per a sol·licitar aquesta ajuda és fins el 30 d'octubre de 2018. La sol·licitud es pot presentar telemàticament a través de la pàgina habitatge.caib.es o mitjançant registre d'entrada a qualsevol oficina de registre acollida a la finestreta única.

Els requisits per a poder accedir a aquesta ajuda són els següents:
 • Ser titular de contracte arrendament amb una durada mínima d'un any d'un habitatge situat dins l'àmbit del territori de la CAIB. En cas de menors de 35 anys poden sol·licitar l'ajuda tot i que no tenguin contracte d'arrendament subscrit. En aquest cas l'hauran de presentar en el termini màxim de dos mesos des de la resolució de concessió de l'ajuda.
 • La renda del lloguer ha de ser igual o inferior a 900 €.
 • L'import de la subvenció serà del 40 per cent de l'import del lloguer anual de l'habitatge habitual i permanent, o del 40 per cent de l'import de la renda mensual, amb un límit màxim de 4.000 € anuals per habitatge, o de 330 € mensuals per habitatge.
 • Els ingressos màxims en conjunt de les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permanent a l'habitatge arrendat, constin o no com a titulars del contracte de lloguer, han de ser 22.558,77 €.
 • Estar al corrent en el pagament dels rebuts de lloguer en el moment de presentar la sol·licitud.
 • L'habitatge ha de constituir domicili habitual i permanent i ha d'estar situat dins l'àmbit de la CAIB.
 • El propietari ha d'haver dipositat la fiança del contracte de lloguer davant l'organisme corresponent. L'IBAVI ha de comprovar d'ofici que s'ha dipositat la fiança.
 • Totes les persones que tenguin o hagin de tenir el domicili habitual i permanent a l'habitatge arrendat tenguin: la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, l'Espai Econòmic Europeu o Suïssa; o, en el cas d'estrangers no comunitaris, que tenguin la residència legal a Espanya.

Més informació: Programa de foment del lloguer d'habitatges

Preguntes freqüents a l'hora de llogar un pis


1. Quina durada pot tenir el contracte de lloguer?

La durada de l'arrendament d'un pis a Palma serà pactada lliurament per les parts. S'entendrà d'un any per als contractes que no especifiquin la duración del lloguer i es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins que l'arrendament assoleixi una durada mínima de tres anys. Transcorregut aquest temps, l'arrendament es prorrogarà anualment.


2. Es pot exigir a l'inquilí una permanència mínima d'un any?

Aquesta clàusula s'inclou amb relativa freqüència als contractes de lloguer de pisos a Palma, però no s'ajusta a la legalitat. L'inquilí pot donar per finalitzat el contracte un cop transcorreguts els primers sis mesos, sempre que avisi amb una antelació mínima de trenta dies. Quan en el contracte s'acorda i es reflecteix per escrit una clàusula de penalització, el propietari sí que podrà tenir dret a una indemnització d'una mensualitat per cada any de contracte que quedi per complir, i en els períodes de temps inferiors a dotze mesos, amb una quantitat proporcional.


3. Pot el propietari recuperar el pis abans del venciment del contracte?

Durant el primer any del contracte no és possible que el propietari recuperi el pis. Passat aquest temps, haurà de comunicar amb un mínim de dos mesos d'antelació la necessitat de fer-ne ús, però sempre ha d'estar destinat a residència habitual per a ell, familiars de primer grau (fills o pares) o cònjuge en cas de divorci o nul·litat matrimonial.


4. És obligatori demanar fiança a l'inquilí?

Al moment de celebració del contracte de lloger d'un pis a Palma será obligatòria la prestació de fiança en metàlic en quantitat equivalent a una mensualitat de la renda. La fiança ha de ser restituida a l'arrendatari al final del lloguer, transcorregut un mes des de la entrega de les claus pel propi inquilí.
La devolució íntegra de la fiança es durà a terme sempre que el pis estigui en perfecte estat. Si en abandonar el pis, el propietari comprova que s'han produït danys o desperfectes en ell descomptarà les despeses de reparació de l'import de la fiança a retornar.


5. El pis a Palma que volem llogar ens demanan 3 mesos de fiança, es legal?

La fiança serveix per a la reparació de desperfectes una vegada que es lliuri el pis de lloguer. Un altre tema diferent és l'aval o garantia d'impagament que demanen els propietaris, que serviria per al cas en el qual l'inquilí deixi de pagar. Aquests diners compensaria les rendes deixades de cobrar mentre se segueixen els tràmits per al desnonament, en el cas que l'inquilí ni pagui, ni lliuri l'habitat.

En la Llei també s'esmenta el tema de l'aval o garantia. Considerant que el que marca la Llei de fiança és un mes, com ja han dit els experts; aquests dos mesos addicionals podrien ser en substitució de l'aval que se sol demanar com a garantia de pagament de la renda


6. Qui es fa càrrec de les reparacions de l'habitatge llogat?

El propietari del pis està obligat a realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l'habitatge en les condicions d'habitabilitat per servir a l'ús convingut. Això és, totes les reparacions estructurals i essencials de l'habitatge: Entre unes altres: reparar, renovar o substituir qualsevol element de les instal·lacions de conducció d'aigua; Mantenir i conservar el sostre, les parets i sòl; Solucionar qualsevol problema relacionat amb la instal·lació elèctrica, les canonades i la calefacció; Reparar i substituir qualsevol electrodomèstic avariat si no es tracta d'avaries menors com el trencament d'un pilot o la fallada o desmillorament d'unfiltre.

En canvi, l'inquilí ha d'assumir les reparacions derivats de qualsevol desperfecte ocasionat per l'ús quotidià de l'habitatge: canviar una bombeta, un interruptor, la reparació d'una porta o la cadena del bany o la corretja de la persiana, etc.


7. Qui paga l'IBI en un lloguer d'un pis a Palma?

El propietari de l'immoble, és l'obligat a fer front als impostos que recauen sobre l'habitatge, com per l'exemple l'Impost de Béns Immobles (IBI). Malgrat això, has de tenir en compte que les despeses que existeixen en un immoble llogat a Palma poden ser pactats entre l'inquilí i el propietari a l'hora de signar el contracte, per la qual cosa és possible que una condició del contracte sigui que l'IBI ho pagui l'inquilí. La Llei estableix que "les parts podran pactar les despeses generals per a l'adequat sosteniment de l'immoble, els seus serveis, tributs, càrregues i responsabilitats"


8. Quines raons permeten al propietari exigir la finalització del contracte?

La casuística és variada. Les més habituals són la falta del pagament de la renda, la fiança o qualsevol altra quantitat estipulada per contracte, pel subarrendament de l'habitatge sense permís de la propietat, per danys o mal ús de l'habitatge o per obres no consentides. També es pot reclamar en cas que l'habitatge no sigui usat, que l'inquilí trenqui les normes de convivència o que realitzi activitats molestes, insalubres, nocives o il·lícites. Per la seva banda, l'inquilí podrà rescindir el contracte si l'arrendador no fa les reparacions necessàries o dur a terme algun tipus de pertorbació en la utilització de l'habitatge.

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns

Actualitat sobre Habitatge