Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
biblioteca de Palmajove
compartir:   

estudiar cursos de català a Balears


Certificats oficials

Certificats de coneixements generals: A2, B1, B2, C1 i C2

Certificats de coneixements específics: LA (llenguatge administratiu)

Homologacions

Equivalències

Expedició de duplicats de certificats, homologacions i equivalències de llengua catalana

 Direcció General de Política Lingüística. Carrer d'Alfons el Magnànim, 29. Palma Tel. 971 177 604

Exempcions

Conselleria d'Educació i Formació Professional. Carrer del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastor (Polígon de Son Fuster). Tel. 971 177 831

Proves, inscripció i més informació

Per a obtenir qualsevol d'aquests certificats oficials s'ha de superar una prova.

Poden inscriure's a les proves els majors de 16 anys, emplenant els impresos de sol·licitud oficials, i pagant l'import corresponent a les taxes del dret a examen.

Import de la taxa: 60/120 € (orientativa). Poden tenir una reducció d'un 50% de la taxa, les persones en situació d'atur, les persones amb un grau de discapacitat del 33% o superior, els membres de famílies nombroses, els joves que tinguin el carnet jove... sempre que ho acreditin documentalment en el moment de la inscripció.

Direcció General de Política Lingüística. Carrer d'Alfons el Magnànim, 29, 1r, porta 3 , Tel. 971 177 634

Estructura, valoració i models de proves dels diferents nivells

Certificats oficials expedits en altres territoris

Cursos - ensenyament de català

Autoaprenentatge

Informació i assessorament Lingüístic:

Enllaços d'interés

Decret 11/2017, de 24 de març, d'exigència del coneixement de la llengua catalana en els procediments selectius d'accés a la funció pública i per ocupar llocs de treball de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

<< Mou la llengua >> Campanya de foment de l'ús de la llengua catalana impulsada pel Govern de les Illes Balears.

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns