Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
biblioteca de Palmajove
compartir:   

Accés universitat per a majors de 25 anys


La prova d'accés permet accedir a cursar estudis universitaris si no es té la titulació acadèmica que permet accedir mitjançant la selectivitat i/o directament (títol de batxillerat, FP2, COU o equivalent). Són proves específiques de cada universitat.

Requisits

Tenir 25 anys o complir-los durant l'any natural de realització de les proves i no tenir el títol de batxiller o equivalent.

Dates

El període de matrícula sol obrir-se dins el primer trimestre de l'any. Hi ha una única convocatòria per any. La prova es sol fer durant el mes d'abril (en 2 dies: divendres horabaixa i el matí de dissabte).

Estructura de la prova

Te 2 parts, una general i una altra específica:

Part general: 4 exàmens; llengua castellana, català, llengua estrangera (triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès), i comentari de text.

Part específica: segons els estudis que es vulguin cursar s'ha de triar una opció i fer un examen d'una matèria obligatòria i d'una optativa (d'entre cinc opcions, vinculades amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s'adscriuen els ensenyaments universitaris de grau):

  • Arts i Humanitats (A): Literatura (obligatòria) i, triar una optativa entre: Filosofia, Història o Història de l'Art.
  • Ciències (B): Matemàtiques (obligatòria) i, triar una optativa entre: Biologia, Física o Química.
  • Ciències de la Salut (C): Biologia (obligatòria) i, triar una optativa entre: Física, Matemàtiques o Química.
  • Ciències socials i Jurídiques (D): Història (obligatòria) i, triar una optativa entre: Geografia, Economia, Literatura o Matemàtiques.
  • Enginyeria i Arquitectura (E): Matemàtiques (obligatòria) i, triar una optativa entre: Dibuix tècnic, Economia o Física.

La part específica determina la vinculació entre les branques de coneixement i els estudis universitaris de grau.

Qualificació

La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica dels quatre exercicis; i de la fase específica, la mitjana dels dos exercicis escollits. La nota d'accés serà el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en la fase general i en l'específica, sempre que la qualificació de cada una de les fases sigui igual o superior a 4. Cal tenir en compte que per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a 5 punts.

Més informació

Enllaços d'interès:

Preparació prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys als Centres d'Educacó d'Adults - CEPAS 

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns