Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
consulta trabajo
compartir:   

vacances i permisos laborals


Vacances laborals

La legislació laboral reconeix als treballadors per compte d'altri el dret a gaudir d'un període de vacances anuals retribuïdes, amb càrrec a l'empresari.

Les vacances no poden, en cap cas, ser inferiors a 30 dies naturals per any, incloent-hi diumenges i festius i pot ser major si ho estableix un pacte individual o el conveni col·lectiu. Si el contracte és inferior a 1 any la durada de les vacances és proporcional a la durada del contracte.

El calendari de les vacances es fixa per acord entre els treballadors i l'empresari i s'ha de concretar com a mínim dos mesos abans de l'inici previst d'aquestes.

No es permet que un treballador renunciï a les seves vacances, ni que se substitueixin per compensació econòmica, llevat que l'extinció del contracte de treball faci impossible gaudir-les. En els contractes eventuals de durada inferior a 3 mesos, si el període d'activitat del treballador no coincideix amb el període habitual de gaudiment de vacances a l'empresa el treballador ha de rebre, amb el salari, la part proporcional corresponent a les vacances.

Permisos laborals

Davant la concurrència de determinades circumstàncies la legislació laboral recull el dret dels treballadors a absentar-se de la feina, després d'avís, amb la justificació corresponent i sense que suposi la reducció del seu salari.

 Aquestes situacions es regulen amb caràcter de mínims i es poden ampliar mitjançant el conveni col·lectiu. Vegem quines són les circumstàncies previstes i els dies de permís atribuïts:

  • Per raó de matrimoni: 15 dies.
  • Per realització de exàmens prenatals i tècniques de preparació del part: el temps indispensable.
  • Per accident, malaltia greu o defunció de familiars (fins el 2n grau): 2 dies o 4 si hi ha necessitat de desplaçament.
  • Per lactància d'un fill menor de 9 mesos: 1 hora d'absència de la feina (divisible en dues fraccions de ? hora).
  • Per trasllat de domicili habitual: 1 dia.
  • També hi ha permisos per compliment d'un deure públic (assistència a judici, vot o participació en taules electorals, etc.), representació sindical i recerca de feina davant una propera extinció contractual.
  • Per paternitat: 15 dies
  • Les llicències per estudis es concedeixen (sense dret a salari, llevat que es reculli a pacte individual o conveni col·lectiu) per acudir a exàmens oficials u homologats. En tot cas s'exigeix preavís i justificació suficients

 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?    consulta'ns