Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
compartir:   

treball oficis i profesions 22/11/2022

Oposicions Policia Nacional

OBERT el període d'inscripció: del 21/11/2022 al 13/12/2022

Requisits:

  • Tenir la nacionalitat espanyola.
  • Tenir complerts divuit anys d'edat i no excedir l'edat màxima de jubilació a la Policia Nacional.
  • Estar en possessió del títol de Batxiller o equivalent.
  • No haver estat condemnat o condemnada per delicte dolós, greu o menys greu, ni separat del servei de l'Administració general de l'Estat, de l'Administració autonòmica, local o institucional, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.
  • Estar en possessió del permís de conducció de la classe B.

El procés selectiu constarà de les següents fases:

a) Oposició.

b) Curs de formació.

c) Mòdul de formació pràctica en el lloc de feina.

 

 


Notícies relacionades