Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
compartir:   

literatura escriure un llibre amb ploma 22/11/2022

APROVAT UN DECRET LLEI AMB MESURES URGENTS PER COMPENSAR LA INFLACIÓ A LES ILLES BALEARS

Mesures del GOIB 

  • Mesures descatades: 

1. Programa de garantia d'hipoteca de l'IBAVI:

- Objecte: afavorir l'accés a un habitatge en règim de propietat, a través d'una línia de fiances que ofereixi una cobertura temporal i parcial sobre el finançament que necessiti el comprador. En concret, atorgarà una garantia de fins al 20% de l'habitatge objecte de finançament.

- Beneficiaris: les persones que vulguin adquirir un habitatge a les Illes Balears destinat a domicili habitual i permanent, i que acreditin almenys cinc anys de residència en aquesta Comunitat.

- Requisit particular: el preu d'adquisició de l'habitatge, lliure o protegit, sense les despeses i els tributs inherents a l'adquisició, ha de ser igual o inferior a 270.151,20 €.

2. Ajut social de protecció als treballadors i treballadores demandants d'ocupació:

- Objecte: ajut social de 300 euros en el cas de rebre una prestació contributiva i de 600 euros en el cas d'un subsidi d'atur per a compensar l'augment del cost de la vida. 

- Requisits. (i) tenir reconeguda pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) la prestació contributiva o el subsidi per desocupació i, (ii) estar inscrits com a demandants d'ocupació al SOIB com a mínim, un dia dins el període comprès entre l'1 de novembre i el 23 de desembre de 2022.

- Important! L'ajut es reconeixerà i s'abonarà directament en un únic pagament durant, principalment, els mesos de febrer i març si es compleixen els requisits i no serà necessari que se'n faci cap sol·licitud.

3. Mesures per a les persones beneficiàries del bo social tèrmic: 

- Objecte: pal·liar la pobresa energètica ampliant la protecció als consumidors vulnerables per a compensar l'augment de preus de l'energia.

- Beneficiaris i requisits: les persones que tenen reconegut el dret al bo social tèrmic el 31 de desembre de 2020 o el 31 de desembre de 2021 i a les quals s'hagi ordenat un pagament per aquest concepte abans del 31 de gener de 2023.

- Important! L'ajut es reconeixerà i s'abonarà directament a la persona beneficiària. Es pot fer en un únic pagament o en més d'un dins el primer trimestre de 2023. 

4. Mesures per a persones perceptores de la renda social garantida

Increment en les mensualitats corresponents als mesos de gener, febrer i març de 2023, en un 15 % sobre les quanties aprovades per a l'ingrés mínim vital per a 2023, d'acord amb els diferents tipus d'unitats de convivència que siguin d'aplicació.

5. Mesures per a les persones preceptores de la renda d'emancipació per a joves extutelats

Increment en les mensualitats corresponents als mesos de gener, febrer i març de 2023, en un 15% sobre les quanties aprovades per a l'ingrés mínim vital per a 2023, d'acord amb els diferents tipus d'unitats de convivència que siguin d'aplicació. Aquest increment ja s'està aplicant des del mes d'abril d'enguany i ara es prorroga fins a l'abril de 2023.