Centre d'informació i assessorament gratuït per a joves. c. Sant Pere 6, Palma
        
compartir:   

treball emprenedors 11/01/2023

  • Baixa medica:

Els/les treballadors/res no tindran l'obligacio de lliurar a l'empresa la seva baixa medica.

A partir de l'1 d'abril de 2023 el treballador es quedara una copia de la baixa medica, pero sera el servei public de salut o, si s'escau, la mutua o l'empresa col?laboradora, l'encarregada de trametre la baixa medica a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per via telematica.

  • S'eleva la quantia de la prestacio per desocupacio (atur):

Fins ara, els treballadors que cobraven l'atur rebien el 70% de la base reguladora durant els 180 primers dies (6 primers mesos). I a partir del dia 181 (del sete mes) passaven a cobrar el 50% de la base reguladora.

Ara aixo canvia, i a partir de l'1 de gener de 2023 els treballadors passaran a cobrar el 60% de la base reguladora a partir del dia 181 (sete mes).

Aixo suposa que les persones en atur rebran 100 euros mes de mitjana a partir del sise mes.

  • Quines son les quanties de 2023 per a les prestacions per desocupacio (atur)?

La quantia minima de prestacions per desocupacio (atur) per a 2023 sera de 560 euros (sense fills) i de 749 per a persones amb fills al seu carrec. La maxima, de 1.225 euros per a persones sense fills; de 1.400 euros per a persones amb un fill i de 1.575 euros per a persones amb mes d'un fill al seu carrec.

En aquest enllac pots consultar la quantia de la resta de les prestacions i subsidis per desocupacio.

  • Salari Minim Interprofessional (SMI) 2023:

El Salari Minim Interprofessional es mante en 1.000 euros (mateixa quantia que el de 2022). El Govern espera arribar a un acord i aprovar-ne un increment, que s'aplicara amb caracter retroactiu.

  • Autonoms/mes (treballadors/res per compte d'altri):

Des de l'1 de gener els autonoms comencaran a cotitzar (pagar) en funcio de la base dels seus rendiments nets; es a dir, depenent del que guanyis com a autonom/ma hauras de pagar una quota o una altra.

  • Estatut de l'artista:

S'aprova la primera prestacio especial per desocupacio per al sector cultural i artistic. Tambe podran accedir a aquesta prestacio les persones treballadores de les activitats tecniques i auxiliars.

La prestacio es compatible amb la percepcio de drets de la propietat intel?lectual i d'imatge.

  • Sistema d'incentius:

Es redissenyara el sistema d'incentius per a millorar-ne l'eficacia, fomentar l'ocupacio de qualitat, i per a la integracio laboral.

En destaquen les seguents bonificacions:

- Per la contractacio indefinida de persones joves amb baixa qualificacio beneficiaries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. Donara dret a una bonificacio de 275 euros durant tres anys.

- Per la contractacio indefinida o incorporacio com a persona socia en la cooperativa o societat laboral de persones que realitzen formacio practica en empreses. Donara dret a una bonificacio de 138 €/mes, durant tres anys, o be durant la vigencia del contracte si es tracta de persona amb discapacitat. - de 275 euros durant tres anys per a incentivar la contractacio indefinida de persones menors de 30 anys que no tinguin cap mena de qualificacio.

 

 


Notícies relacionades