Banner_Formació

Accés universitat per a majors de 25 anys

Accés universitat per a majors de 25 anys

HEADER Accés universitat per a majors de 25 anys

És una prova que realitza la universitat per als més grans de 25 anys que no tenen els requisits acadèmics suficients per accedir als estudis universitaris. Són proves específiques de cada universitat.

Requisits

Tenir 25 anys o complir-los durant l'any natural de realització de les proves.

Queden exclosos de poder fer la prova: Les persones que compleixin qualsevol requisit general d'accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d'accés a la Universitat)

Dates

El període de matrícula sol obrir-se dins el primer trimestre de l'any. Hi ha una única convocatòria per any. La prova es sol fer durant el mes d'abril.

Estructura de la prova

Te 2 parts, una general i una altra específica:

Part general: 4 exàmens; llengua castellana, català, llengua estrangera (triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès), i comentari de text.

Part específica: segons els estudis que es vulguin cursar s'ha de triar una opció i fer un examen d'una matèria obligatòria i d'una optativa (d'entre cinc opcions, vinculades amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s'adscriuen els ensenyaments universitaris de grau):

  • Arts i Humanitats (A): Literatura (obligatòria) i, triar una optativa entre: Filosofia, Història o Història de l'Art.
  • Ciències (B): Matemàtiques (obligatòria) i, triar una optativa entre: Biologia, Física o Química.
  • Ciències de la Salut (C): Biologia (obligatòria) i, triar una optativa entre: Física, Matemàtiques o Química.
  • Ciències socials i Jurídiques (D): Història (obligatòria) i, triar una optativa entre: Geografia, Economia, Literatura o Matemàtiques.
  • Enginyeria i Arquitectura (E): Matemàtiques (obligatòria) i, triar una optativa entre: Dibuix tècnic, Economia o Física.

La part específica determina la vinculació entre les branques de coneixement i els estudis universitaris de grau

Qualificació

La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica dels quatre exercicis; i de la fase específica, la mitjana dels dos exercicis escollits. La nota d'accés serà el resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en la fase general i en l'específica, sempre que la qualificació de cada una de les fases sigui igual o superior a 4. Cal tenir en compte que per ser declarat apte és necessari obtenir una qualificació final igual o superior a 5 punts.

Més informació

Enllaços d'interès:

Preparació prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys als Centres d'Educacó d'Adults - CEPAS 

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Actualitat sobre Formació

Nous cursos

Nous cursos

Data darrera modificació: 17 de juliol de 2023