Banner_Treball

Què és una oposició i passos essencials

Què és una oposició i passos essencials

HEADER que es una oposicio i passos essencials

Què és una oposició?

Una oposició és el procés de selecció de personal per a accedir a les administracions públiques: ajuntaments, comunitats autònomes, organismes i empreses públiques, etc. Aquestes seleccionen personal per a cobrir llocs de feina mitjançant una oposició. El procés selectiu pot consistir a superar examens o proves, i segons els casos, també es pot obtenir puntuació mitjançant la valoració de mèrits.

Cronologia d'una oposició a les Illes Balears

Oferta pública d'ocupació (OPO)

L'oferta pública d'ocupació es l'anunci de la relació de places vacants que sortiran a oposició. És una llista de places que cada administració elabora anualment a fi d'informar que convocarà oposicions. Cada administració aprova la seva pròpia oferta de places. Quan s'aprova una OPO encara no és el moment de fer la inscripció, però sí de començar a estudiar i preparar el procés selectiu.

Aquí pots consultar les darreres ofertes públiques: 

Convocatòria

La convocatòria de l'oposició és el moment quan l'Administració obre un termini perquè les persones interessades presentin la sol·licitud per a participar a l'oposició. A les Balears se sol publicar 7-8 mesos des de l'aprovació de l'OPO, encara que aquest termini és orientatiu ja que a vegades poden passar menys mesos o més d'un any per a convocar l'oposició. 

Així mateix, la convocatòria estableix les normes que regeixen el procés selectiu: requisits, temari, exercicis, puntuació, valoració de mèrits (si n'hi ha) i calendari d'exàmens. 

Els requisits de l'oposició són requisits de titulació acadèmica. Per a accedir a unes places dins l'Administració s'ha de tenir la titulació requerida: grau universitari, batxiller, ESO, etc. Quan les oposicions són a les Illes Balears també és requisit acreditar coneixements de nivell de llengua catalana. 

Tota oposició on hi ha fase d'exàmens o exercicis ha d'incloure a la convocatòria el temari relacionat amb la plaça convocada.

Els exàmens o exercicis de l'oposició serveixen per a avaluar els coneixements de l'aspirant. Aquests exercicis poden ser diferents: un qüestionari tipus test, un examen teòric, de tipus pràctic, i també un examen oral.

Podeu trobar exemples de convocatòries a la secció Convocatòries d'oposicions a Balears, on trobar-les

Borses d'interins

Sovint trobarem convocatòries d'oposicions que tenen com objectiu seleccionar una relació d'aspirants per a confeccionar una llista a fi d'ocupar places de forma temporal per a cobrir vacants o fer substitucions. Es du a terme un procés de selecció i es crea una llista per ordre de puntuació entre les persones que s'hi presenten. A mesura que l'Administració necessita gent va cridant als membres de la llista o borsa. Aquest nomenament és interí o provisional. 

Un funcionari/nària interí/rina ocupa una plaça de forma temporal o provisional; és a dir, a diferència dels qui ho són de carrera, que tenen la plaça en propietat (són personal fix) un funcionari/nària interi/rina té un nomenament temporal. Sovint la selecció de personal interí a l'administració es fa creant borses de treball temporal.

L'oposició

Quan en un sistema selectiu únicament hi ha exàmens o exercicis es diu que el sistema és d'oposició. Si a més a la convocatòria hi apareix també la valoració de mèrits, es diu que és de concurs-oposició.

La fase d'oposició consisteix a superar exàmens i proves.

Si té fase de concurs, consisteix en la valoració de mèrits. Quan en una convocatòria es valoren els mèrits dels aspirants s'ha d'establir una puntuació per cada mèrit valorat. Cada convocatòria pot establir quin mèrit valora i com els valora. A la majoria d'oposicions es valoren els següents mèrits: 

  • Experiència en les funcions relacionades amb la plaça convocada.
  • Formació académica, és a dir, títols acadèmics oficials (batxillerat, grau universitari, màsters...).
  • Formació no acadèmica: cursos de formació o haver assistit a jornades, seminaris o tallers relacionats amb les funcions de la plaça convocada.
  • A les Illes Balears també es valora el nivell de català superior a l'exigit per a ocupar la plaça convocada.

El resultat final és la suma de la puntuació obtinguda a les dues fases.

Com saber si has estat seleccionat

Tota la información relativa al desenvolupament de l'oposició es publica al web de cada administració. Als webs institucionals hi ha un apartat d'oferta pública de feina o d'oposicions on es publica tota la informació respecte de les oposicions. Es publiquen les valoracions i puntuacions de l'oposició i comunicats del tribunal encarregat de la selecció dels aspirants. 

Un vegada que ha acabat el procés selectiu el tribunal ha de publicar les puntuacions totals de les persones que han superat l'oposició en relació amb el nombre de places convocades. És a dir, si en una oposició es convoquen 20 places, les 20 millors puntuacions són les que obtenen una de les places convocades.

Quina plaça ocup ara que he aprovat?

Una vegada que s'ha publicat la relació de persones seleccionades per a ocupar les places convocades l'Administració ofereix els llocs de feina o destinacions de les persones aprovades. Aquesta elecció de lloc de feina es fa per ordre de puntuació. Així, com millor puntuació i millor posició a la llista d'aprovats, més possibilitats d'optar a diferents destinacions.

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Treball

Ofertes de treball

Ofertes de treball

Publicador de continguts