Publicador de continguts


Nous permisos laborals


22 de juliol de 2023

Des del 30 de juny de 2023 figuren en les noves mesures destinades a la protecció de les persones treballadores i la conciliació:

Nou permís parental no remunerat: tindrà una durada no superior a les 8 setmanes, contínues o discontínues. Dret individual i intransferible. 

Permisos remunerats: la persona treballadora podrà absentar-se del lloc de feina amb dret a remuneració per algun dels motius i pel temps següent:

  • 15 dies naturals en cas de registre de parella de fet.
  • 5 dies per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari. Podran beneficiar-se d'aquest permís les persones que convisquin amb el treballador o treballadora que requereix la cura en el mateix domicili i també les parelles de fet en l'àmbit del permís, així com familiars consanguinis de la parella de fet.
  • 4 dies per absentar-se de la feina per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents i imprevisibles, en cas de malaltia o accident, que facin indispensable la seva presència immediata.
  • 2 dies en cas de defunció del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. S'amplia en 2 dies més quan la persona treballadora necessiti realitzar un desplaçament.

Ampliació del dret a l'adaptació de la jornada: s'amplia el dret a l'adaptació de la jornada de les persones amb dependents a càrrec: acreditar deures de cura respecte dels fills majors de 12 anys, el cònjuge o parella de fet, familiars per consanguinitat fins al segon grau del treballador, així com d'altres persones dependents quan, aquestes darreres, convisquin en el mateix domicili, i no puguin valer-se per si mateixes.

Reducció de jornada i excedència

  • S'estén el dret a la reducció de jornada i excedència per cura a la parella de fet i als familiars consanguinis de la parella de fet. S'estableix l'obligació de l'empresa d'oferir un pla alternatiu quan dues persones vulguin exercir el dret pel mateix subjecte causant. Es fomenta la corresponsabilitat entre dones i homes i s'evita la perpetuació de rols i estereotips de gènere.
  • S'amplia el dret a la reducció de jornada per a la cura de fills o persones a càrrec amb discapacitat que siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu, quan el grau de discapacitat superi el 65%, sempre que aquesta condició s'acrediti abans de complir els 23 anys.

Dret a la no-discriminació: serà constitutiu de discriminació per raó de sexe el tracte desfavorable dispensat a dones o homes per l'exercici dels seus drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral.

Protecció dels nous drets de conciliació: s'estableixen garanties perquè les persones treballadores no puguin sofrir perjudicis a conseqüència de l'exercici d'aquests nous drets de conciliació: 

  • Famílies monoparentals; el progenitor únic podrà gaudir de les ampliacions completes de suspensió del contracte per al cas de famílies amb dues persones progenitores en el supòsit de discapacitat del fill o filla o en naixements múltiples.
  • Noves causes de nul·litat de l'acomiadament: s'estableixen noves causes de nul·litat de l'acomiadament relacionades amb el gaudi de permisos de conciliació. El gaudi del permís parental, la sol·licitud del permís per accident o malaltia greus i l'adaptació de jornada són considerats causes de nul·litat de l'acomiadament.


Reial decret llei 5/2023 de 28 de juny


Notícies relacionades

Publicador de continguts

Actualitat

Publicador de continguts