Banner_Dudas

Llogar un pis a Palma

Llogar un pis a Palma

PROMO habitatge lloguer ajudes

 Preguntes freqüents a l'hora de llogar un pis


1. Quina durada pot tenir el contracte de lloguer?

La durada de l'arrendament d'un pis a Palma serà pactada lliurement per les parts. S'entendrà d'un any per als contractes que no especifiquin la duració del lloguer i es prorrogarà obligatòriament per terminis anuals fins que l'arrendament assoleixi una durada mínima de cinc anys, i de 7 anys si el propietari és persona jurídica. Transcorregut aquest temps, l'arrendament es prorrogarà 3 anys més.


3. Pot el propietari recuperar el pis abans del venciment del contracte?

Durant el primer any del contracte no és possible que el propietari recuperi el pis. Passat aquest temps, haurà de comunicar amb un mínim de dos mesos d'antelació la necessitat de fer-ne ús, però sempre ha d'estar destinat a residència habitual per a ell, familiars de primer grau (fills o pares) o cònjuge en cas de divorci o nul·litat matrimonial.


4. És obligatori demanar fiança a l'inquilí?

Al moment de signatura del contracte de lloguer d'un pis a Palma serà obligatòria la prestació de fiança en metàl·lic que en cap cas podrà ser superior a 2 mensualitats. La fiança ha de ser restituïda a l'arrendatari al final del lloguer, transcorregut un mes des de l'entrega de les claus pel mateix inquilí.

La devolució íntegra de la fiança es durà a terme sempre que el pis estigui en perfecte estat. Si en abandonar el pis, el propietari comprova que s'han produït danys o desperfectes en ell descomptarà les despeses de reparació de l'import de la fiança a retornar.


5. El pis a Palma que volem llogar ens demanan 3 mesos de fiança, es legal?

No és legal. La Llei estableix una fiança de 2 mesos com a màxim. La fiança serveix per a la reparació de desperfectes una vegada que es lliuri el pis de lloguer. Un altre tema diferent és l'aval o garantia d'impagament que demanen els propietaris, que serviria per al cas en el qual l'inquilí deixi de pagar. Aquests diners compensarien les rendes deixades de cobrar mentre se segueixen els tràmits per al desnonament, en el cas que l'inquilí ni pagui, ni lliuri l'habitatge.

En la Llei també s'esmenta el tema de l'aval o garantia. Considerant que el que marca la Llei de fiança és un mes, com ja han dit els experts; aquests dos mesos addicionals podrien ser en substitució de l'aval que se sol demanar com a garantia de pagament de la renda.


6. Qui es fa càrrec de les reparacions de l'habitatge llogat?

El propietari del pis està obligat a realitzar, sense dret a elevar per això la renda, totes les reparacions que siguin necessàries per conservar l'habitatge en les condicions d'habitabilitat per servir a l'ús convingut. Això és, totes les reparacions estructurals i essencials de l'habitatge: Entre unes altres: reparar, renovar o substituir qualsevol element de les instal·lacions de conducció d'aigua; Mantenir i conservar el sostre, les parets i sòl; Solucionar qualsevol problema relacionat amb la instal·lació elèctrica, les canonades i la calefacció; Reparar i substituir qualsevol electrodomèstic avariat si no es tracta d'avaries menors com el trencament d'un pilot o la fallada o desmillorament d'unfiltre.

En canvi, l'inquilí ha d'assumir les reparacions derivats de qualsevol desperfecte ocasionat per l'ús quotidià de l'habitatge: canviar una bombeta, un interruptor, la reparació d'una porta o la cadena del bany o la corretja de la persiana, etc.


7. Qui paga l'IBI en un lloguer d'un pis a Palma?

El propietari de l'immoble, és l'obligat a fer front als impostos que recauen sobre l'habitatge, com per l'exemple l'Impost de Béns Immobles (IBI). Malgrat això, has de tenir en compte que les despeses que existeixen en un immoble llogat a Palma poden ser pactats entre l'inquilí i el propietari a l'hora de signar el contracte, per la qual cosa és possible que una condició del contracte sigui que l'IBI ho pagui l'inquilí. La Llei estableix que "les parts podran pactar les despeses generals per a l'adequat sosteniment de l'immoble, els seus serveis, tributs, càrregues i responsabilitats"


8. Quines raons permeten al propietari exigir la finalització del contracte?

La casuística és variada. Les més habituals són la falta del pagament de la renda, la fiança o qualsevol altra quantitat estipulada per contracte, pel subarrendament de l'habitatge sense permís de la propietat, per danys o mal ús de l'habitatge o per obres no consentides. També es pot reclamar en cas que l'habitatge no sigui usat, que l'inquilí trenqui les normes de convivència o que realitzi activitats molestes, insalubres, nocives o il·lícites. Per la seva banda, l'inquilí podrà rescindir el contracte si l'arrendador no fa les reparacions necessàries o dur a terme algun tipus de pertorbació en la utilització de l'habitatge.

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Actualitat sobre Habitatge

Publicador de continguts