Banner_Treball

Salari i hores extres

Salari i hores extres

HEADER salari i hores extra

 

El salari

El salari està integrat per totes les percepcions econòmiques, en diners o en espècie, dels treballadors per compte d'altri, que retribueixen tant el treball efectiu com els períodes de descans computables com de treball (diumenges i festius, vacances, permisos retribuïts, etc.)

Generalment, l'estructura del salari és constitüida pel salari base + diversos complements que poden estar vinculats al lloc de feina, a les condicions del treballador, al treball realitzat, als resultats de l'empresa, etc.

A part de les pagues extraordinàries (és obligatori l'abonament anual de, com a mínim, 2 pagues extraordinàries amb una quantia de 30 dies de salari cadascuna, una en ocasió de les festes de Nadal i l'altra en el mes que fixi el conveni col·lectiu o, si s'acorda així, prorratejades mensualment), la resta de complements salarials es pacten individualment o en el conveni i en fixar-los s'ha de respectar el principi d'igualtat i no discriminació. Els complements més comuns són: l'antiguitat; els plusos per transport, treball perillós, nocturn, per torns, etc.; la manutenció; l'allotjament; la participació en beneficis, etc.

El salari s'estableix lliurement entre l'empresari i el treballador però no pot ser inferior al pactat en el conveni col·lectiu o, si no n'hi ha, al salari mínim interprofessional (per l'any 2.012 és de  641,40€/mes) d'acord amb el temps treballat.

Respecte a l'abonament del salari, aquest ha de realitzar-se puntualment, en el lloc i la data convinguts o segons els usos i costums.

Per documentar el salari s'ha d'entregar un rebut individual que justifiqui que s'ha pagat: la nòmina. El treballador el firma i es queda amb una còpia (es aconsellable conservar les nòmines durant un període mínim de 5 anys). Aquí teniu una mostra:

 

Les hores extra

Són les hores de treball que es realitzen de més respecte a la durada de la jornada ordinària.

El nombre màxim d'hores extraordinàries a l'any que pot fer un treballador és de 80, llevat de les necessàries per a reparar danys extraordinaris o urgents i en els supòsits de risc de pèrdua de primeres matèries, que el treballador està obligat a realitzar.

Excepte en els casos de força major citats, la prestació d'hores extraordinàries és voluntària i s'abona econòmicament (la quantia no pot ser inferior al valor de l'hora ordinària) o bé es compensen per temps equivalents de descans retribuït.

et podem ajudar amb més informació sobre aquest tema?consulta'ns

Publicador de continguts

Publicador de continguts

Actualitat sobre Treball

Ofertes de treball

Ofertes de treball

Publicador de continguts