Publicador de continguts

null Vacances dels treballadors i permisos laborals

Vacances dels treballadors i permisos laborals

Vacances 🏖️

La legislació laboral reconeix als treballadors per compte d'altri el dret a gaudir d'un període de vacances anuals retribuïdes, amb càrrec a l'empresari.

 • Les vacances no poden, en cap cas, ser inferiors a 30 dies naturals per any, incloent-hi diumenges i festius 📅.
 • Poden ser majors si ho estableix un pacte individual o el conveni col·lectiu.
 • En contractes de menys d'1 any, la durada és proporcional a la del contracte.

📅 El calendari de les vacances es fixa per acord entre els treballadors i l'empresari i s'ha de concretar com a mínim dos mesos abans de l'inici previst d'aquestes.

No es permet que un treballador renunciï a les seves vacances❌, ni que se substitueixin per compensació econòmica 💰, llevat que l'extinció del contracte de treball faci impossible gaudir-les.


Permisos laborals ⏳

Davant la concurrència de determinades circumstàncies la legislació laboral recull el dret dels treballadors a absentar-se de la feina, després d'avís, amb la justificació corresponent i sense que suposi la reducció del seu salari.

Aquestes situacions es regulen amb caràcter de mínims i es poden ampliar mitjançant el conveni col·lectiu.

A continuació, vegem quines són les circumstàncies previstes i els dies de permís atribuïts:

 • Per raó de matrimoni 💍 i parelles de fet: 15 dies.
 • Per realització de exàmens prenatals i tècniques de preparació del part 🤰: el temps indispensable.
 • Per accident, malaltia greu o defunció de familiars (fins el 2n grau): 2 dies o 4 si hi ha necessitat de desplaçament.
 • Per lactància d'un fill menor de 9 mesos 👶: 1 hora d'absència de la feina.
 • Per trasllat de domicili habitual 🏡: 1 dia.
 • També hi ha permisos per compliment d'un deure públic (assistència a judici, vot o participació en taules electorals, etc.), representació sindical 🤝, i recerca de feina davant una propera extinció contractual.
 • Per paternitat 👨‍👧: 15 dies.
 • Les llicències per estudis 📚 es concedeixen (sense dret a salari, llevat que es reculli a pacte individual o conveni col·lectiu) per acudir a exàmens oficials u homologats.

En tot cas s'exigeix preavís i justificació suficients.

Més informació sobre permisos laborals 2023.

Data darrera modificació: 27 de febrer de 2024